Infurmaziuns davart la Fundaziun Muscul Svirza
Las bleras malsognas dals musculs èn iertadas e fitg raras. I dat disposiziuns iertadas cun fitg differentas consequenzas. Pazients e pazientas cun la disposiziun iertada da la ipertermia maligna (MH) èn per exempel periclitads durant ina narcosa cun tscherts medicaments. Tras ina midada iertada en la musculatura dal skelet poi dar durant ina narcosa cumplaina in sviament acut dal metabolissem dals musculs. Senza ina terapia sperta e correcta pudess quest disturbi chaschunar la mort. En la vita dal mintgadi n'han questas pazientas e pazients nagins mals.

I dat differentas malsognas dals musculs, las bleras cumenzan mo plaun a plaun, savens gia durant l'uffanza. La prognosa da questas malsognas è fitg variada. Tar tschertinas sa diminuescha la funcziun da la musculatura dal skelet successivamain. Tar pazients e pazientas cun la distrofia musculara Duchenne sa diminuescha la funcziun da la musculatura da tala maniera ch'els mieran savens gia avant ch'els han 25 onns.

Il mument na conusch'ins anc adina betg u mo insuffizientamain ils connexs tranter midadas geneticas pussaivlas ed ils impediments funcziunals da la musculatura dal skelet che sa resultan da questas midadas. Novas conuschientschas per meglras diagnosas e terapias pon ins cuntanscher mo tras ina perscrutaziun cuntinuanta. Perquai s'engascha la Fundaziun Muscul Svizra per ina meglra perscrutaziun da la musculatura dal skelet.